معرفی

 حبیب الله آزمون متولد ۱۳۴۴تیپ بعثتگردان رعد به فرماندهی شهید خیرالله جنت شعارعملیات رمضان- محور کوشکتاریخ اسارت:۱۳۶۱/۴/۲۳تاریخ آزادی ۱۳۶۹/۵/۳۰حبیب الله آزمون...
ناصر جشریانگردان طرح لبیکاسارت ۱۳۶۲/۱۲/۶محل اسارت :تنگ چزابه ناصر در روستای گنبد بردی در ۸ کیلومتری لیکک دیده به جهان گشود. دوران کودکی و ابتدایی را در همین روستا که از محروم...
رحیم خادمی متولد ۱۳۴۵جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان یکم(محرم)فرمانده ی گردان پرویز رمضانی گروهان سوم به فرماندهی:داوود زنگنهعملیات خیبر ۴/۱۲/۶۲منطقه ی هور الهویزهاسارت:۹/۱۲/...
دکتر رامین ترازجمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان سوم(عاشورا)فرمانده ی گردان:  محمود محمدپور گروهان دوم به فرماندهی:عبدارضا سرخهعملیات خیبر ۶۲/۱۲/۴منطقه ی هور الهویزهاسارت:...
حاج عبالکریم تبریزی متولد۱۳۴۴                          جمعی تیپ...
محمود بهروزی متولد۱۳۴۶جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان یکم(محرم)فرمانده ی گردان پرویز رمضانی گروهان سوم به فرماندهی:داوود زنگنهعملیات خیبر ۴/۱۲/۶۲منطقه ی هور الهویزهاسارت:۹/۱۲/...
سید مسعود بلادی بهبهانی متولد ۱۳۴۲تیپ بعثتگردان رعد به فرماندهی شهید خیرالله جنت شعارعملیات رمضان- محور کوشکتاریخ اسارت: ۲۳/۴/۶۱  نفر دوم ایستاده از راست...
حاج عبدالصاحب بخردی-تولد:۱۳۴۶جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان سوم(عاشورا)فرمانده ی گردان: محمود محمدپور گروهان دوم به فرماندهی:عبدالرضا سرخهعملیات خیبر ۶۲/۱۲/۴منطقه ی هور الهویزه...
احمد طیبی  متولد ۱۳۴۶جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان سوم(عاشورا)فرمانده ی گردان:  محمود محمدپور گروهان دوم به فرماندهی:عبدالرضا سرخهعملیات خیبر ۴/۱۲/۶۲منطقه ی هور...
حاج حبیب انصاری متولد ۱۳۴۱تیپ بعثتگردان رعد به فرماندهی شهید خیرالله جنت شعارعملیات رمضانتاریخ اسارت: ۲۳/۴/۶۱ ایستاده از راست:حاج حبیب انصاری  نفر اول...

صفحات