تحلیل و مقاله

پس از پایان ملاقات با مارک، ابوفرح همان‌طور که قول داده بود اجازه داشت مرا تا نزدیک فلکه حرم ببرد. برای اولین بار توانستم با فاصله ۵ متری از حرم، آن دو امام را از درون ماشین زیارت کنم. فاصله من تا...
ورود عناصر القاعده به شهرهای الرمادی و الفلوجه در مناطق سنی نشین عراق حكایت از رسمی شدن حضور عناصر تكفیری و وهابی سلفی دارد. این عناصر كه سالهاست قدرت زیادی در این مناطق دارند و حضور دولت مركزی عراق...
با آغاز سال نوی میلادی، صدای روسیه به تحلیل نتیجه ۱۰ سال اشغالگری عراق توسط ناتو پرداخت.رادیوی ملی روسیه، صدای روسیه، به بررسی ۱۰ سال اشغالگری عراق پرداخت. در سال ۲۰۰۳ میلادی، دولت آمریکا و هم...

صفحات