بخشنامه نحوه احتساب امتیازات ایثارگران

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، بخشنامه نحوه احتساب امتیازات ایثارگران در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان (بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشوربه شرح ذیل می باشد (

پیرو بخشنامه شماره ۷۰۵/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۱ و در ادامه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز در نظر گرفته شده است که به منظور ساده کردن مقررات و پرهیز از ابهامات احتمالی ، مفاد این بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ جایگزین بخشنامه شماره ۷۰۵/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۱ می گردد.

۱ـ کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

۲ـ آزادگان، اسراء و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر ۴۰% از کارافتادگی ، رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه خدمت متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ( تاریخ آتش بس ) همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود ( براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردار خواهند شد.

۳ ـ آزادگان، اسراء و مفقودین با بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت ، جانبازان با بیش از ۴۰% از کارافتادگی ، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق الذکر همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می گردند.

۴ـ امتیازات بندهای ۲ و ۳ در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.

۵ ـ میزان فوق العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد شد.

۶ـ در صورتیکه مستخدم نتواند به دلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه برگروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می شود:

الف- عدم پیش بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی

ب- عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر ( مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)

ج- داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی یا تحصیلات کمتر از آن.

۷ـ گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لفایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ به مدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشته اند همانند به شرح زیر تعیین می گردد :

الف- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز ( یا دو سال فرماندهی دسته ) را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۳ تعیین شده است .

ب- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۵ تعیین شده است .

ج- گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر عناوین همتراز را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۷ تعیین شده است .

تبصره ۲- در صورتیکه افراد مزبور از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروههای ۳ ، ۵ و ۷ باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.

۸ـ میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ترتیب ذیل محاسبه می گردد:

الف- به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹ به میزان ۶ درصد.

ب- به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹، ۳ درصد.

ج- به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان ۶ درصد.

د- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگ زده که د راثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال ۱۳۶۹ به میزان ۳ درصد.

هـ- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگی زیر آتش مستقیم دشمن تا پایان سال ۱۳۶۷ به میزان ۶ درصد.

تبصره ۱- سنوات تشویقی در هر یک از موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی بر مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

تبصره ۲- در مورد جانبازان، هر ۱۰% ازکارافتادگی آنان به منزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد.

تبصره ۳- مناطق جنگی و جنگ زده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور تعیین و اعلام می گردد.

تبصره ۴- ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگ زده بازسازی نشده بعد از ۱/۱/۱۳۷۰ منوط به تأیید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

۹ ـ به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی به میزان تا ۳ درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

۱۰ـ به مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۳/۵/۱۳۶۹ به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی به میزان ۶ درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از ۱/۱/۱۳۷۰ تعلق خواهد گرفت کسر سال به نسبت قابل احتساب می باشد.

۱۱ـ مدت حضور در جبهه ، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و به دلیل فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.

تبصره ۱- صرفاً مدت اسارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دو برابر قابل احتساب خواهد بود.

تبصره ۲- آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورای اسلامی را ندارند ، در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود

 

*ک/ فاش نیوز

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید