حدیث روز/ عیادت کننده مریض

۱۳۹۶/۱۰/۱۹

 

عیادت کننده مریض مشغول چیدن میوه های بهشت است، تا زمانی که از عیادت برگردد

اضافه کردن دیدگاه جدید