دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان ومعاون بنیاد شهید بندرگز باازاده گان استان + تصاویر

۱۳۹۶/۱۱/۲۴
در پی سرکشی وعیادت آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای علیرضا ریاحی همراه آقایان سیدرضا حسینی وباقری رئیس ومعاون بنیاد شهید بندرگز باازاده گان استان با بیان اهداف مقدس موسسه دیدار کردند (۹۶/۱۱/۲۴) 

 

 

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای علیرضا ریاحی همراه آقایان سیدرضا حسینی وباقری رئیس ومعاون بنیاد شهیدبندرگزباازاده سرافراز یوسف رایجی بابیان اهداف مقدس موسسه پیام۹۶/۱۱/۲۴

 

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای علیرضا ریاحی همراه آقایان سیدرضا حسینی وباقری رئیس ومعاون بنیاد شهیدبندرگزباازاده سرافرازعلی پنجه کوبی با بیان اهداف مقدس موسسه پیام۹۶/۱۱/۲۴ 

 

 

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای علیرضا ریاحی همراه آقایان سیدرضا حسینی وباقری رئیس ومعاون بنیاد شهید بندرگزباخانواده ازاده رحمت اله رایجی که مستاجر می باشند. ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای علیرضا ریاحی همراه آقایان سیدرضا حسینی وباقری رئیس ومعاون بنیاد شهیدبندرگزباازاده سرافرازجعفر طاری جزی با بیان اهداف موسسه پیام۹۶/۱۱/۲۴

 

 

* آ 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید