رمضان در اسارت/تهدید به اعدام ۳۰۰ روزه دار

۱۳۹۶/۰۳/۲۰

 نزدیک ماه مبارک رمضان بود که همه اسرای اردوگاه را جمع کردند و گفتند که هرکس می خواهد روزه بگیرد، اسمش را بگوید تا او را از بقیّه جدا کنیم.   از ۲۰۰۰ نفر، حدود۶۰۰ نفر نام نویسی کردند. یکی از بچّه ها می گفت: "اگر به زندان انفرادی بروم و هر روز کتک بخورم، بهتر است از اینکه بین این منافقان باشم."   فکر کردیم که راحت شده ایم؛ ولی عراقی ها شروع کردند به تهدید کردن که شما را می برند بغداد، همه تان اعدام می شوید و آن قدر گفتند که بچّه ها یکی یکی اسم شان را خط زدند و نهایتاً۳۰۰ نفر باقی ماندند که عراقی ها می گفتند شما اعدام خواهید شد.  

 

راوی: آزاده مرتضی امیران

اضافه کردن دیدگاه جدید