فاتح عملیات کربلای ۷ حاج عمران +عکس

۱۳۹۲/۱۲/۱۳

وقتی ما در ارتفاع دارغان مستقر بودیم، اطلاع دادند كه فرمانده جدید لشكر برای بازدید می آید و دقایقی بعد، یك فروند بالگرد آمد و شهید صیاد شیرازی با تیمسار آذر فر از آن پیاده شدند. به طرف آنها رفته و ادای احترام كردم. تیمسار آذرفر كه مرا از قبل می شناخت، با دیدنم لبخندی زد و به شوخی گفت : «پسر تو، مگر بزكوهی هستی كه هر جا ارتفاع بلند می بینی، روی آن سبز می شوی؟!» این را نیز بگویم كه ملاقات قبلی من با تیسمار آذر فر، در ارتفاع سوران بود و منظورتیمساراشاره به آن بود. لبخندی زدم و گفتم :«جناب سرهنگ، هرجا لازم باشد ما می رویم». ایشان مرا در آغوش گرفت و پس از ابراز مهر و محبت خود، از وضعیت منطقه پرسید. ایشان را توجیه كردم.
بلافاصله به جمع سربازان و درجه داران آمدند و پس از یک سخنرانی مبسوط، به طرف یك سرباز رفت و بر پوتین او بوسه زد. با این كار ایشان، سربازان روحیه گرفتند؛ به طوری كه اگر آزادشان می گذاشتیم، تا قلب بغداد هم پیش می رفتند.
این حركت ایشان آن قدر به نیروها روحیه داده بود كه به قول معروف، هیچ كس كم نیاورد و همه با شوق و علاقه به حراست از آن منطقه راهبردی پرداختند.

 

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان

تیمسار آذرفر-مردان کوهستان شیران لرستان