مواعظ امام خمینی (ره)

۱۳۹۲/۰۵/۰۱

شناخت نفس

نردبان همه حقايق از براي عارف سالك، همانا معرفت نفس است. پس بر تو باد كه اين معرفت را بدست آوري، كه شناخت نفس كليد همه كليدها و چراغ ها است. و هر كس كه خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است.

خدمت به دين خدا

با مجاهده و تحكيم مباني تقوا، حب دنيا و نفس را كه راءس تمام خطيئات است از قلب خود خارج نمايند. تا مشكلات زندگي بر آنها آسان شود و شدايد در راه خدمت به حق تعالي و احكام مقدسه اسلام در ذايقه آنها شيرين گردد.

اين دنيا چه خوش و چه ناخوش خواهد گذشت .و همه به سوي او ،دار جزا خواهيم رفت ، چه بهتر كه عمر كوتاه در راه خدمت به اسلام و مسلمين مصرف كنيم تا در پيشگاه مقدس حق تبارك و تعالي سرافراز و در سلك خدمتگزاران درآييم .

اين دنيا با همه فريبندگي بر ما و شما خواهد گذشت.چه بهتر كه اين عمرهاي كوتاه و وقت هاي كم ، صرف در خدمت به اسلام و مسلمين و استخلاص ممالك اسلامي تحت فشار ظلم و استعمار و استبداد گردد.

اگر انسان به وظيفه الهيه موفق شود نتيجه حاصل است.چه به نتيجه منظوره برسد يا نه ... چه بسيار شود كه خداوند تعالي به واسطه عناياتي خاصه كه دارد، انسان را مبتلا مي كند به اموري كه قهرا توجه او را به ذات اقدس خود جلب كند و چه بسا كه رحمت ها به صورت قهر و غضب جاري مي گردد.

ظهور باطني اعمال

بايد شما حساب آن جا را بكنيد. اگر چنانچه مانفوسمان اينقدر به دنيا متوجه است و منكوس هستيم و استقامت نداريم ، اگر چنانچه ما اينطور باشيم و خودمان دنبال اصلاحش نباشيم ، اين اخلاد الي الارض و توجه به ارض و رو كردن به مرتبه پايين و پشت كردن به معاني و معنويات اثرش اين است كه انسان در آن عالم ، يك حيوان آنطور منكوس ، همانطوري كه اينجا كرده است نقشه اش آنجاست . تمام چيزهايي كه در اينجا واقع مي شود يك صورتي در آنجا دارد. انسان مستقيم القامه اگر تمام توجهش به طبيعت شد، اين استقامت قامتش را در آن طرف از دست مي دهد مي شود مثل حيواناتي كه سرشان روبه زمين است و تمام عذاب هايي كه در آن عالم است از خود ماست . خداوند تبارك و تعالي مهيا نكرده يك چيزي را كه ماوراي خود ما به ما بدهند، همه اينها آني است كه ما خودمان به دست خودمان تهيه مي كنيم و به آن مي رسيم ، اعمال ماست رد به ما مي شود