تصاویر/ برگزاری دعای ندبه به سبک اسارت

برگزاری دعای ندبه به سبک اسارت
برگزاری دعای ندبه به سبک اسارت
برگزاری دعای ندبه به سبک اسارت

 

اضافه کردن دیدگاه جدید