ام الاسرا،بهجت افراز

موسسة پیام آزادگان در نظر دارد با مشارکت حوزة هنری، همایش «بانوی باران» ویژه بزرگداشت ام الاسرای ایران، مرحومه بانو بهجت افراز را برگزار نماید: