زاده سرافراز ایرج شکوهی شورمستی

ایرج شکوهی زندگی را برای خود در اسارت در جریان انداخت و دست به کارهای زیادی زد. از نقطه دوزی و گلدوزی با کمترین امکانات تا به قاشقی معروف شدن در اردوگاه...