شهادت حضرت رقیه

رقیه سه ساله نیمه شب در خرابه شام در کنار رأس پدر غریبانه جان داد. رقیه جان! فریاد جگرخراش و وسعت رنجت را با کوه ها درمیان می گذارم.