کلیپ/تشریح خدمات درمانی ایثارگران در افتتاح نخستین مرکز دیالیز شاهد کشور

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید